لاشخور سیاه

پاسخ:  داله

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لاشخور سیاه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.