نا چیز

پاسخ:  کم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نا چیز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.