فاسد و ضایع

پاسخ:  تباه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فاسد و ضایع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.