ظر فهای روغن

پاسخ:  دباب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظر فهای روغن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.