بلندطبع

پاسخ:  والامنش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «بلندطبع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.