صاحب خانه و ساختمان

پاسخ:  مالک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب خانه و ساختمان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.