کاخ معروف هندوستان

پاسخ:  اشوکا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاخ معروف هندوستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.