خائن

پاسخ:  خیانتکار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خائن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.