رتبه آرژانتین در جهان از لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم این کشور 5/10درصد است

پاسخ:  هشت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رتبه آرژانتین در جهان از لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم این کشور 5/10درصد است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.