کشوری که دارای دو پایتخت است. پایتخت رسمی آن «پورتونونو» و مرکز مراکز دولتی آن «کوتونو» است

پاسخ:  بنین

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کشوری که دارای دو پایتخت است. پایتخت رسمی آن «پورتونونو» و مرکز مراکز دولتی آن «کوتونو» است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.