ظاهر چیزی

پاسخ:  رویه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظاهر چیزی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.