از اساتید نقاشی که اهل دزفول بود و روی شیشه و پرده نقاشی می‌کرد

پاسخ:  استاد حسین نقاش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «از اساتید نقاشی که اهل دزفول بود و روی شیشه و پرده نقاشی می‌کرد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.