ساتر

پاسخ:  پوشاننده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساتر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.