گاز جوشكاری

پاسخ:  استیلن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاز جوشكاری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.