شماره کردن

پاسخ:  عد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شماره کردن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.