آنکه حساب دخل و خرج اداره یا بنگاهی بازرگانی یا تولیدی را در دفتر‌های مخصوص نگاه می‌دارد

پاسخ:  حسابدار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آنکه حساب دخل و خرج اداره یا بنگاهی بازرگانی یا تولیدی را در دفتر‌های مخصوص نگاه می‌دارد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.