آب پاك

پاسخ:  کر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب پاك» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.