حیوان هویج خور

پاسخ:  خرگوش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حیوان هویج خور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.