آبیاز

پاسخ:  میراب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آبیاز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.