ماده خوشبو

پاسخ:  مشک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ماده خوشبو» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.