فروتن وبی تكبر

پاسخ:  متواضع

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فروتن وبی تكبر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.