جا

پاسخ:  مکان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.