قاب عكس

پاسخ:  کادر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قاب عكس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.