گاز بیهوشی

پاسخ:  اتر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاز بیهوشی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.