صاحب و مالك

پاسخ:  ارباب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب و مالك» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.