لابه

پاسخ:  زاری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لابه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.