ظاهر عمارت

پاسخ:  نما

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظاهر عمارت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.