آب پس دادن ظرف

پاسخ:  نشت کردن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب پس دادن ظرف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.