ارمنستان

پاسخ:  ایروان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ارمنستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.