ازبکستان

پاسخ:  تاشکند

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ازبکستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.