ایران

پاسخ:  تهران

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ایران» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.