آنگولا

پاسخ:  لواندا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آنگولا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.