اتیوپی-حبشه

پاسخ:  آدیس‌آبابا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «اتیوپی-حبشه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.