الجزیره

پاسخ:  الجزیره

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «الجزیره» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.