اوگاندا

پاسخ:  کامپالا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «اوگاندا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.