طاق ویران شده عهد ساسانی

پاسخ:  کسری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاق ویران شده عهد ساسانی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.