السالوادور

پاسخ:  سان سالوادور

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «السالوادور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.