اکوادور

پاسخ:  کیتو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «اکوادور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.