آلبانی

پاسخ:  تیرانا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آلبانی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.