انگلستان

پاسخ:  لندن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «انگلستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.