ایرلند

پاسخ:  دوبلین

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ایرلند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.