ایسلند

پاسخ:  ریک یا ویک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ایسلند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.