بلژیک

پاسخ:  بروکسل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «بلژیک» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.