پرتغال

پاسخ:  لیسبون

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «پرتغال» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.