میخ کش

پاسخ:  گاز انبر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «میخ کش» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.