کشوری در قاره اروپا

پاسخ:  اسلواکی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کشوری در قاره اروپا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.