گاز

پاسخ:  دم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.