درمانگاه

پاسخ:  کلینیک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «درمانگاه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.