ن یل بك

پاسخ:  توتک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ن یل بك» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.