طائره

پاسخ:  پرنده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طائره» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.